Prevádzkovateľom internetového portálu je spoločnosť E.VVIA, s.r.o., Hlboké 1564, 972 01 Bojnice, IČO: 36 854 778, DIČ: 2022513834, IČ DPH: SK 2022513834. Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 18550/R.

Spoločnosť E.VVIA chráni Vaše súkromie – pri poskytovaní našich služieb potrebujeme mať k dispozícií Vaše základné údaje a keďže niektoré z nich majú povahu osobných údajov, riadime sa zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov.

Pred nákupom v našom internetovom obchode je potrebné sa vyplniť údaje, ktoré slúžia aj ako registrácia. Pri registrácií od Váš vyžadujeme nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko
  • adresa (ulica, popisné číslo, mesto, PSČ)
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo.

V sekcií Moje konto si môžete svoje údaje kedykoľvek po prihlásení pozmeniť alebo doplniť – mesto, telefónne číslo, dátum narodenia a pohlavie. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované.

V našom internetovom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa týkali priamo Vašich bankových účtov. Všetky v súčasnosti ponúkané formy platby za tovar sú bezpečné, o ich úspešnosti ako aj neúspešnosti nás bude banka informovať – poskytne nám len informácie pre identifikáciu platby, v žiadnom prípade nie Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Vaše osobné údaje nie sú zverejňované, sprístupnené tretím osobám ani iným subjektom, okrem organizácií s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky (banky, doručovateľské služby, ...). Tieto údaje sú vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej objednávky. Databáza osobných údajov je chránená pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je E.VVIA oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že spoločnosť E.VVIA nie je oprávnená po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.